Hutchison Ports ECT Rotterdam

Middels deze brief willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Hutchison Ports ECT Rotterdam introduceert per 1 januari 2024 twee nieuwe tarieven voor het wegvervoer.

De tarieven, een Klimaattarief en een Spreidingstoeslag inclusief Spreidingspremie, zijn bedoeld om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en om een betere spreiding van het wegvervoer op onze terminals te realiseren. Hieronder volgt een nadere omschrijving.

Klimaattarief
Het Klimaattarief beoogt een modal shift te realiseren en om in bredere zin bij te dragen aan de klimaatdoelen. Het Klimaattarief bedraagt €2,50 per bezoekende vrachtwagen en geldt zowel voor de ECT Delta als de ECT Euromax terminal. Het Klimaattarief geldt niet voor zero-emissie vrachtwagens, aangezien deze bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Achtergrond
Al jaren wordt ingezet op het realiseren van een modal shift van weg naar water en spoor. Tot op heden is dit beleid nauwelijks succesvol gebleken. ECT wordt medeverantwoordelijk gezien voor het slagen van dit beleid en hierop aangesproken. Middels het Klimaattarief zet ECT een extra middel in om aan het gewenste doel te werken.

Ten aanzien van de bredere klimaatdoelen voeren de Europese Unie en de nationale overheid steeds meer wet- en regelgeving in om de desastreuze gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. ECT ondersteunt niet alleen dit beleid, maar wordt zelf ook gedwongen om haar eigen processen zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken. ECT heeft een fors investeringsprogramma in uitvoering dat o.a. investeringen in groener equipment, vergroten van de netcapaciteit en de voorbereidingen voor de aanleg van walstroomfaciliteiten omvat. Een onderdeel hiervan vormt de reductie van de stikstofuitstoot. Een absolute voorwaarde om de terminals verder te kunnen ontwikkelen. Bezoekende modaliteiten tellen mee voor de stikstofuitstoot van de terminal. Het Klimaattarief is dan ook onderdeel van het duurzaamheidsprogramma van ECT. Zoals gezegd geldt het tarief niet voor zero-emissie vrachtwagens.

Spreidingstoeslag en Spreidingspremie
De Spreidingstoeslag bedraagt €13,50 voor vrachtwagens, die op werkdagen tussen 05:00 uur en 19:00 uur, de ECT Delta en/of de ECT Euromax terminal bezoeken. De toeslag wordt per bezoek opgelegd. Tegelijkertijd wordt een Spreidingspremie ingevoerd. Vrachtwagens die in de nacht en/of in de weekenden de terminal bezoeken, krijgen een tegemoetkoming van €4,50 per bezoek. De combinatie van Spreidingstoeslag en -premie kent de volgende voorwaarden: toeslag en premie worden per terminal afzonderlijk per maand berekend en per maand doorbelast. ECT keert niet uit, maximaal drie nacht- en/of weekendbezoeken kunnen als compensatie dienen voor één bezoek overdag.

Achtergrond
Al jaren wordt met de sector gesproken over een meer evenwichtige verdeling van het aanbod van
vrachtwagens op onze terminals. Gedurende de dag is het bijzonder druk en in de nacht en in de
weekenden is het rustig. ECT is al decennia 24/7 open voor haar klanten, maar er wordt maar zeer beperkt
van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel ECT als voor chauffeurs die
te maken kunnen krijgen met wachttijden. Hierbij komt het geregeld voor dat vrachtwagens wachten op de
openbare weg met files tot gevolg. ECT kan dan ook niet anders dan extra maatregelen te nemen. Met de
invoering van de Spreidingstoeslag wil ECT een betere verdeling van het wegvervoer over de 24 uur per dag
stimuleren. Met de tegelijkertijd in te voeren Spreidingspremie komen wij vervoerders tegemoet die buiten
de drukke uren onze terminals bezoeken. De invoering van deze toeslag doet niets af aan de mogelijkheid
voor vervoerders om op elk gewenst tijdstip onze terminals te bezoeken.

Facturatie
De facturatie van bovengenoemde tarieven zal via MyTerminal, het digitale platform voor logistieke
informatie van ECT, worden verzorgd. Er wordt per maand per terminal op bedrijfsniveau één totaalfactuur
opgesteld. Als basis dienen de individuele bedrijfsbezoeken van de chauffeurs van de uitvoerend
vervoerder. De CargoCard geldt als registratiemiddel. Op de factuur staan alle bezoeken van vrachtwagens
die namens het bedrijf (basis is het EAN nummer) de terminals hebben bezocht in de betreffende maand.
De spreidingstoeslag wordt automatisch verrekend met de spreidingspremie. Op de factuur is een
specificatie op bezoekniveau terug te vinden.
Om te kunnen factureren dienen wegvervoerders bij MyTerminal geregistreerd te staan met hun EAN
nummer. De komende weken worden wegvervoerders benaderd met nadere informatie over de werkwijze
en de te volgen stappen. Heeft u nog geen MyTerminal account, dan adviseren wij om deze alvast kosteloos aan te maken via https://myprofile.ect.nl/registration/.

Tot slot
Wij kunnen het ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen oproept. Wij zijn voornemens om via
mail, ECT app en ECT website met de sector te communiceren. Onder het al eerder genoemde dossier
‘Nieuwe tarieven wegvervoer’ zal ook steeds actuele informatie worden geplaatst inclusief ‘frequently
asked questions’. Een helpdesk is ingericht voor vragen over de nieuwe tarieven, de facturatie en
MyTerminal. Deze is te bereiken via trucksupport@ect.nl.

Hoogachtend,
Hutchison Ports ECT Rotterdam