Uitkomst internationaal overleg

Dinsdag 26 februari 2019 heeft de zogenoemde triloog (dit is een informeel overleg waarin delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers) overeenstemming bereikt over een noodverordening om de zogenoemde “basisconnectiviteit” voor het wegvervoer te handhaven in het geval van een no-deal-Brexit (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/26/basic-road-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-provisional-agreement-with-parliament/).

Dit is voor u een heel belangrijke, goede stap omdat gedurende de periode dat die noodverordening van kracht zou zijn er geen CEMT-vergunning nodig is voor het vervoer naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk. (Van belang is in het achterhoofd te houden dat de Europese Commissie in de noodverordening bepalingen heeft opgenomen die zij kan opschorten of beperken wanneer het Verenigd Koninkrijk zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. En in dat geval kan de CEMT-vergunning weer in beeld komen.)

De noodverordening moet nog door het Europees Parlement en de Europese Raad worden behandeld. Deze stemming in het Europees Parlement staat gepland op 13 maart 2019. Als deze stemming positief is moet ook het Verenigd Koninkrijk nog vergelijkbare regelgeving aannemen om het EU-vervoer op deze wijze, dus zonder CEMT-vergunning, toe te staan. Het lijkt erop dat er ook in het Verenigd Koninkrijk medio maart 2019 eindelijk duidelijkheid zal komen over een en ander. Zoals bekend behoren een deal-Brexit als ook een zeker uitstel van de Brexit-datum tot de mogelijkheden. Ook in die gevallen is er nog geen noodzaak voor het gebruik van een CEMT-vergunning. Medio maart weten we meer!

De NIWO volgt alle ontwikkelingen op de voet. Nu de kans steeds groter wordt dat er geen CEMT-vergunningen nodig zullen zijn, maar er tegelijkertijd nog heel veel onzekerheden zijn, houdt de NIWO daar rekening mee bij de behandeling en het doorlopen van de aanvraagprocedure voor de CEMT-vergunning(en) op het Verenigd Koninkrijk.

Verder verloop aanvraagproces CEMT-vergunningen
De NIWO is volop bezig met het verder doorlopen van de lopende aanvraagprocedure voor de CEMT-vergunning zodat, mocht het toch nodig zijn, de NIWO nog deze maand tot verstrekking van de aangevraagde vergunningen kan overgaan. De NIWO heeft in totaal 371 aanvragen tijdig ontvangen. De NIWO kan met het haar toegekende contingent CEMT-vergunningen per 29 maart a.s. voldoen aan tijdig ingediende (en tijdig betaalde) aanvragen voor de CEMT-vergunningen. Dit zal ofwel een jaarvergunning zijn, dan wel in de vorm van vier opvolgende maandvergunningen. Tot 1 augustus a.s. kan er dus worden vervoerd op basis van een CEMT-vergunning in het geval van een no-deal Brexit en zonder dat het gelukt is aanvullende afspraken te maken over de hiervoor bedoelde noodverordening. Mochten de CEMT-vergunningen voor vervoer op het Verenigd Koninkrijk niet nodig blijken te zijn, zullen zoals al eerder aangekondigd de door u reeds betaalde aanvraagkosten voor een belangrijk deel aan u worden gerestitueerd. Dat zal niet meer gebeuren vanaf het moment de CEMT-vergunning(en) en de daarbij behorende boekjes feitelijk door de NIWO aan de aanvragers zijn verstrekt.    

Waarschijnlijk heeft de NIWO vanaf 1 augustus een relatief bescheiden tekort aan vergunningen. Omdat er al sprake is van een groot tekort in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zelf, overweegt het International Transport Forum (ITF) eind juni extra CEMT-vergunningen te leveren. Volgende week vergadert het ITF, op uitnodiging van het ministerie en de NIWO, in Den Haag en uiteraard zal tijdens dat overleg indringend worden gesproken over onder andere de behoefte aan extra vergunningen die Nederland heeft.

Planning
Gelet op de uitkomst van de triloog, de op handen zijnde stemmingen in het Europees Parlement en in het Britse parlement én het feit dat de NIWO nadat opdracht is gegeven tot het drukken van de CEMT-vergunning op naam van de onderneming (gepaard gaande met een extra factuur voor elk document) kosten maakt die niet (meer) restitueerbaar zijn, zal de NIWO medio maart 2019 alle beslissingen op de aanvragen voor de CEMT-vergunning(en) bekend maken.

terug naar overzicht